Komplexné zabezpečovanie služieb v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.


Spoločnosť joza.s.r.o. vznikla v roku 2006 ako vzdelávacia a poradenská spoločnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
ochrany pred požiarmi (OPP) a civilnej ochrany obyvateľstva (CO.Od svojho vzniku spoločnosť JOZA, s.r.o. získavala potrebné oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce od Národného inšpektorátu práce. Firma zabezpečuje výkon technika a špecialistu požiarnej ochrany, ktorý disponuje aj osvedčením o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

JOZA s.r.o. ©2013