Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


Článok - Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP
  • Poradenstvo v oblasti BOZP
  • Autorizovaný bezpečnostný technik
  • Bezpečnostnotechnická služba
  • Šetrenie pracovných úrazov
  • Koordinátor bezpečnosti stavieb
  • Spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie
  • Organizovanie a realizácia kurzov a školení
  • Predaj bezpečnostného značenia
  • Predaj lekárničiek