Poradenstvo

JOZA, s.r.o. v rámci poradenstva poskytuje poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích a iných úloh pri zaisťovaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a ponúka nasledovné služby:

 • • zabezpečenie výchovy a vzdelávania a aktualizačných odborných príprav v oblasti BOZP v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu oprávnení na VaV (01.1, 03.2, 03.4, 06.1, 07.2, 08.1, 09.1, 10.2, 10.3)
 • • zabezpečovanie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika, bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany a civilnej ochrany obyvateľstva dodávateľským spôsobom v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (bezpečnostnotechnická služba) v znení neskorších prepisov, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pracovného prostredia, ergonómie, ochrany pred požiarmi (OPP) a civilnej ochrany (CO),
 • • spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších prepisov (identifikácia nebezpečenstiev a ohrozenia),
 • • zhodnotenie skutkového stavu plnenia základných požiadaviek z oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle platných právnych predpisov,
 • • spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie v oblastiach BOZP,
 • • poradenstvo pri vyšetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov,
 • • vypracovanie plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.,
 • • spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o OPP a vyhlášky. č. 121/2002 Z.z. (požarny štatút, požiarne poplachové smernice, obsah a rozsah školenia o ochrane pred požiarmi, odborná príprava protipožiarnych hliadok a pod.),
 • • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • • vykonávanie montáže, opráv, prehliadok a preventívnych údržieb požiarnych uzáverov klapiek a dverí v zmysle vyhlášky č. 478/2008 Z.z.,
 • • vypracúvanie riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektových dokumentáciach stavieb,
 • • vypracovanie a aktualizáciu plánov ochrany obyvateľstva a zamestnancov a vzdelávacia činnosť na úseku CO,
 • • predaj bezpečnostného značenia, hasiacich prístrojov a lekárničiek,
 • • vykonávame odborné prehliadky a skúšky – revízie VTZ zdvíhacích.